Ondersteuning op AvontuurRijk

Unieke behoeftes, unieke aanpak

Groepsplannen

We volgen de ontwikkelingen van onze kinderen nauwkeurig. De gegevens die we verzamelen gebruiken we om het onderwijs te verbeteren. Dat betekent dat we waar nodig extra ondersteuning, extra instructie, moeilijkere leerstof of gesprekken met de leerkracht invoeren. Die sociaal-emotionele en cognitieve ondersteuning beschrijven we in groepsplannen. De leerkracht maakt en evalueert de groepsplannen tweemaal per jaar en de interne begeleider volgt deze nauwkeurig. Is de hulp die binnen de school gegeven kan worden niet voldoende? Dan schakelen wij, met behulp van het groeidocument van het kind, extra ondersteuning in.

Ondersteuning

Bij Dalton Kindcentrum AvontuurRijk werken we met ondersteuningsgroepen. Kinderen die in de ondersteuningsgroepen zitten krijgen incidenteel of structureel extra hulp voor de vakken rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en taal. De groepsleerkracht geeft de extra instructie. Die kent de kinderen het beste en kan de aangeboden stof ook op andere momenten van de dag of de week met de leerling bespreken.

‘Onze school is kleinschalig. Elk teamlid kent alle leerlingen en voelt zich verantwoordelijk voor iedereen. Zo kunnen we samen de ondersteuning oppakken voor iedere leerling die het nodig heeft.’ 

Excellente leerlingen

Ook leerlingen met een hoge mate van begaafdheid moeten zich in de eigen groep optimaal kunnen ontwikkelen. Omdat we deze leerlingen extra aanbod geven dat op hen is toegespitst, kunnen we hen binnen onze school de uitdaging bieden die zij nodig hebben. Onze weektaken zijn dan ook individueel afgestemd op de behoefte van ieder kind.

Binnen SKOBOS, de stichting waar Dalton Kindcentrum AvontuurRijk onder valt, kunnen bijzonder begaafden leerlingen gebruik maken van de Bovenschoolse Plusklas.